Przedstawiciele Ministerstwa wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej e-Justice

Dnia 18 czerwca 2024 r. przedstawiciele Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości wzięli udział w kolejnym posiedzeniu GR e-Justice (E.31), Bruksela.

Ministerstwo Sprawiedliwości podczas rzeczonego spotkania reprezentowali:

  • Pani Anna Romanowska (delegat krajowy w ramach GR e-Justice);
  • Pan Sławomir Bródka (członek GR e-Justice);
  • Pan Daniel Mielnik (członek GR e-Justice).

W trakcie spotkania poruszono szereg różnorodnych zagadnień (np. przegląd dokumentu Follow-up mechanism to the e-Justice Strategy 2024-2028 pod kątem wniesionych w  trakcie prac Grupy uwag, odniesiono się do przejęcia e-CODEX przez eu-LISA, jak również dokonano deskrypcji rozwiązań w zakresie wideokonferencji).

Polska wyraziła aprobujące stanowisko dla Follow-up mechanism to the e-Justice Strategy 2024-2028 (10724/24 REV 1).

Należy zaakcentować, że po oficjalnym spotkaniu, dzięki koncepcji Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz staraniom Pana Wojciecha Matuszewskiego (JHA, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE) – odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli:

  1. Komisji Europejskiej;
  2. Sekretariatu Generalnego Rady UE;
  3. prezydencji belgijskiej (BE) – która do końca czerwca 2024 r. przewodniczyła grupie;
  4. aktualnej prezydencji – Węgier (HU), którzy od dnia 1 lipca 2024 r. objęli przewodnictwo grupy;
  5. przyszłej prezydencji – Polski (PL), która od dnia 1 stycznia 2025 r. obejmie przewodnictwo grupy.

Przedmiotem spotkania było omówienie planowanych działań podczas Prezydencji Węgier (HU) oraz Polski (PL).

Kolejne posiedzenie GR e-Justice przewidziane zostało na dzień 16 lipca 2024 r.; będzie to zarazem pierwsze posiedzenie pod przewodnictwem PREZ HU.

Daniel Mielnik

Wydział Rozwoju Usług Sądowych
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Scroll to Top
Skip to content