Lista prelegentów:

Zbigniew Wiśniewski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzaji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wieloletni pracownik administratcji państwowej z bogatym doświadczeniem w realizacij interdyscyplinarnych projektów z zastosowniem rozwiązań teleinformatycznych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Warszawskiej. Więcej na: https://www.linkedin.com/in/zbigniew-wiśniewski-60491210a/

Agnieszka Forowicz-Janicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Jestem absolwentką UKSW(„Bioetyka i Ekologia człowieka”), UP im. Jana Pawła II (dziennikarstwo), aktualnie studiuję prawo w biznesie nowych technologii.

Prace rozpoczynałam w prywatnym sektorze IT a od 1998 roku pracuję w administracji rządowej. Do 2002 byłam funkcjonariuszem celnym i prowadziłam projekty twinningowe związane z informatyzacją służby celnej. Zawodowo zajmowałam się - i robię to również do dziś - budową i wdrażaniem systemów informatycznych jako członek zespołów projektowych i kierownik projektu. Uzyskałam certyfikaty: Project Management Proffesional, Prince2 Practiocioner, ITIL Foundation, AgilePM, AgileBA Foundation, P3O, Change Management Foundation. Pracując dla resortu sprawiedliwości realizuję i nadzoruję zadania związane z rozwojem i budową informatycznych systemów rejestrowych oraz usług sądowych. Zadanie to dotyka bezpośrednio technologii, bezpieczeństwa danych czy przejrzystości działania systemów informatycznych, które muszą być godne zaufania i służyć dobru społeczeństwa jako całości oraz człowiekowi jako jednostce.
Więcej na: https://pl.linkedin.com/in/agnieszkaforowiczjanicka

Anna Romanowska

Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim jak również studia podyplomowe w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Informatycznych Systemów Zarządzania.

W administracji publicznej pracuje od ponad 20 lat, z czego w większości w obszarze elektronicznych usług administracji publicznej. Przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (następnie: Administracji i Cyfryzacji) w ramach tzw. Instytucji Pośredniczącej dla 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która była przedsięwzięciem o bezprecedensowej skali i znaczeniu dla tworzenia sektora e-usług dla przedsiębiorców i obywateli w naszym kraju. Jej doświadczenie obejmuje również opracowywanie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych (m.in. Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Polska Cyfrowa, etc.). Była członkiem gremiów nadzorujących realizację ww. programów, m.in. komitetów monitorujących i sterujących.

Anna Romanowska była również zaangażowana w prace w obszarze migracji, azylu, przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz ochrony praw człowieka. Z doświadczeń zawodowych w tej dziedzinie warto wspomnieć o działalności Pani Romanowskiej jako eksperta EASO ds. państw członkowskich; pełniła również funkcję tzw. National Point of Contact w EU Migration Preparedness and crisis management mechanism Network powołanego przez Komisję Europejską. W tym czasie pełniła również funkcję eksperta zewnętrznego Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w dziedzinie azylu i migracji.

Obecnie Anna Romanowska pełni funkcję Naczelnika w Wydziale Rozwoju Usług Sądowych, który jest właściwy, m.in., w zakresie proponowania kierunków rozwoju informatyzacji sądów powszechnych oraz cyfryzacji postępowań sądowych, również przy uwzględnieniu najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

dr hab. Wojciech Filipkowski

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisaława Batawii, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystywania przez organy ścigania, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości najnowszych technologii (zwłaszcza informatycznych). Ostatnie publikacje były poświęcone sztucznej inteligencji, cyberprzestępczości, cyberbezpieczeństwu w aspekcie prawnym, kryminologicznym i kryminalistycznym. Był on także 2018 – członkiem podgrupy ds. regulacji prawnych Grupy Etyk i Prawo przy Ministerstwie Cyfryzacji zajmującej się przygotowaniem założeń do narodowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, a następnie Członkiem Rady Naukowej powstałej w 2019 r. Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Aleksandra Iskra - Nowiszewska

Adwokat Aleksandra Iskra-Nowiszewska specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Założycielka Kancelarii Adwokackiej AIskra. W 2022 r. znalazła się na liście TOP 100 Women in AI w Polsce według rankingu Perspektyw. Specjalistka z zakresu prawnych i etycznych aspektów sztucznej inteligencji. Partnerka Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Stowarzyszenia Women in AI. Panelistka podczas konferencji ERA 2022. Przewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członkini Sojuszu ds. Sztucznej Inteligencji przy Komisji Europejskiej. Członkini Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Stypendystka Uniwersytetu Genewskiego. Wykładowczyni. Prowadząca zajęcia z zakresu prawa nowych technologii i własności intelektualnej dla aplikantów i adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Krzysztof Izdebski

Prawnik, aktywista i lobbysta społeczny. Specjalizuje się w prawnych oraz społecznych aspektach przejrzystości funkcjonowania państwa, w tym również zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Pracuje w Polsce i w wielu innych krajach UE. Autor licznych opracowań analizujących relacje między technologiami, a demokracją, m.in. trzech edycji raportów alGOVrithms. State of Play. Automated Decision Making Processes in Central and Eastern Europe; Maróz B. Izdebski K. Transparency without the rule of law? Courts’ cases allocation in Poland, fundamental rights and the rule of law crisis. European Yearbook of Constitutional Law 2023 (na etapie recenzji); Accountability is a higher form of ethics [in:] Brandusescu, A., & Reia, J. (Eds.). (2022). Artificial intelligence in the city: Building civic engagement and public trust. Centre for Interdisciplinary Research on Montréal, McGill University; The Three Seas Initiative and Digital Challenges, Visegrad Insight 2023.

Tomasz Jaworski

Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft Polska. Ekspert w dziedzinie transformacji cyfrowej sektora publicznego. Aktywnie uczestniczy w wymianie wiedzy i doświadczeń, konsultowaniu polityk, regulacji i inicjatyw high-tech oraz popularyzowaniu IT. Ekspert strategicznych projektów e-Usług. Mówca. Wykładowca akademicki. Od ponad 20 lat doradza strategicznie w inicjatywach transformacji cyfrowej w obszarze ochrony zdrowia, środowiska, rolnictwa i transportu oraz sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego.

Aleksandra Kaszuba

Szef zespołu Client Engineering / CEE Security w IBM

Jan Kostrzewa

Współtwórca pierwszego polskiego satelity PW-Sat. W latach 2018 – 2021 Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pomysłodawca konkursu Capture the flag „153+1” skierowanego do młodych pasjonatów cyberbezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych o predykcji szeregów czasowych i sztucznej inteligencji.

Olga Legat

Adwokatka; Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Krzysztof Lehmann

Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy Od ponad 11 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nadzoruje postępowania w sprawach naruszenia przez przedsiębiorców zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Koordynuje wraz z zespołem wdrażanie projektów związanych ze stosowaniem sztucznej inteligencji, które m.in. mają pomóc w wyszukiwaniu klauzul abuzywnych w umowach lub dark patterns na stronach internetowych. Jest też głównym rozgrywającym działań związanych z rynkiem influencer marketingu. Nadzorował proces przygotowania wydanych we wrześniu 2022r. Rekomendacji Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych. Konsekwentnie monitoruje rynek i stawia zarzuty tym, którzy nie chcą dostosować się do obowiązującego prawa. Autor publikacji z zakresu ochrony interesów konsumentów. Wykładowca KSSIP. Po pracy – miłośnik sportów siłowych i wydolnościowych.

Paweł Łukaczyk

Analityk kryminalny pełniący służbę w Ministerstwie Finansów, trener z zakresu analizy kryminalnej w Krajowej Administracji Skarbowej. Odpowiedzialny za rozwój systemów analitycznych wykorzystujących m.in. dane przestrzenne i bazy grafowe.

dr Piotr Migdał

Licencjat, teoria gier, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawegieo, 2010 Magister, fizyka teoretyczna, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 Doktor, optyka i informacja kwantowa, ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Castelldefels (Hiszpania), 2014

Konsultant AI, szef działu AI w Dali Games 4. Dr Piotr Migdał jest niezależnym konsultantem z analizy danych (data science). Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, głębokich sieciach neuronowych i interaktywnej wizualizacji danych.

Uczestniczył w prestiżowym stażu Research Science Institute na MIT. Skończył fizykę i matematyką na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobył doktorat z fizyki kwantowej w ICFO pod Barceloną pod opieką prof. Macieja Lewensteina. Jest autorem 17 prac naukowych z fizyki, kognitywistyki i AI.

Jest założycielem międzynarodowej firmy Quantum Flytrap, który tworzył interfejs użytkownika do obliczeń kwanotwych. Prowadził warsztaty i konsultacje m.in. dla firm Intel, L’Oreal, Boston Consulting Group, Nielsen, Samsung Research Poland, O2. Pracował dla deepsense.ai oraz RaRe Technologies.. Był prelegentem m.in. na konferencjach PyData Berlin, PiterPy St Petersburg, Open Data Science Conference Boston, infoShare, Machine learning for creative AI - Media Lab Berlin, FOSDEM’20 w Brukseli. Wykładał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Imperial College Business School.

Jest aktywnie zaangażowany w edukację zdolnej młodzieży Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Mentor liczych warsztatów i hackathonów, w tym dla Ministerstwo Cyfryzacji. Założył grupę Data Science PL - największą społeczność analizy danych w Polsce. Jest autorem popularnych wstępów do AI. Nominowany do 27th Webby Awards w kategorii Science, tzw. "Oskary Internetu" za wirtualne laboratoriium fizyki kwantowej.

Współtworzył "Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce", zakceptowaną przez Radę Ministrów w 2020.

Dzieli się swoją wiedzą na blogu: http://p.migdal.pl/.

dr Michał Nowakowski

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Zajmuje się obszarem usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także sztucznej inteligencji i wykorzystania danych w sektorze finansowym. CEO w start-upie Ceforai zajmującym się wsparciem przedsiębiorstw w obszarze AI & Data Governance oraz wdrażaniem etycznej sztucznej inteligencji. Od września 2022 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, w tym banków, a także doradzał w obszarze wdrażania nowych regulacji oraz projektowania procesów z zakresu AML/CFT oraz rozwiązań data-driven. Redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (2023) oraz autor książki "FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych". Ekspert fundacji AILAWTECH oraz były zastępca przewodniczącego grupy roboczej ds. prawa i etyki sztucznej inteligencji przy KPRM. W swoim życiu zawodowym związany m.in. z Bankiem Handlowym, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Odbył staże w Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w obszarze cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na Politechnice Warszawskiej, w SGH i na Uniwersytecie SWPS w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i FinTech.

prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitacja w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Max-Planck-Gesellschaft w Humboldt-Universität. Visiting Scholar w Harvard University. Liczne wizyty naukowe w renomowanych uniwersytetach, m. inn., Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Sorbonne, Université Joseph Fourier, Cambridge University, Oxford University, Imperial College, Universita degli Studi di Palermo, University of Oregon in Eugene, The University of Auckland.

Pierwszy Dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2019-2020). Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW (2008-2021) Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW kadencji 2012-2016 i 2016-2019. Twórca i wieloletni kierownik Katedry Informatyki SGGW (2007-2012). Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej. Członek Zarządu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. Executive Editor czasopisma Machine Graphics & Vision.

Autor lub współautor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu sztucznej inteligencji, analizy obrazów, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, wielowymiarowej analizy danych, kryptologii i fizyki kwantowej.

Marcin Piołun-Noyszewski

Jest specjalistą z dziedziny technik numerycznych i nauk komputerowych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i kierowaniem pełnym cyklem wytwórczym oprogramowania. W tym czasie zrealizował kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów ICT, analizy danych, modeli sztucznej inteligencji i systemów nauczania maszynowego. W Magnum 2, PFRON, Polska OnLine, Ernst & Young, M2 NET, Enigma SOI tworzył systemy informatyczne dedykowane dla organizacji działających w branży bezpieczeństwa, usług medycznych, finansowych, ubezpieczeniowych, sektorze usług, bankowości i administracji publicznej. Kierowane przez niego spółki odnosiły sukces komercyjny i uznanie w branży IT. Firmy, których był założycielem, prezesem lub głównym udziałowcem zajmowały czołowe miejsca w prestiżowych konkursach i rankingach m.in. Deloitte / Forbes Technology Fast 50, Teleinfo 500. Jedną z nich, M2 NET SA, sklasyfikowano na 2. miejscu w kategorii producentów systemów CRM w Polsce i 18. pod względem sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.

Jest współautorem wielu innych systemów i wdrożeń mi.in. systemu gromadzenia, analizy i wnioskowania z danych o wadach wrodzonych serca wykorzystywanego przez kilkadziesiąt ośrodków chirurgii na całym świecie. Marcin odpowiedzialny był za opracowanie architektury i przygotowanie projektu oprogramowania wspomagającego proces orzekania dla Sądu Najwyższego RP, która otrzymała nagrodę Lidera Informatyki w kategorii Administracja Publiczna.

Marcin stworzył ideę, wykonał projekt i przeprowadził komercjalizację innowacyjnego oprogramowania marki Secure Mail Intelligence! i Secure Web Intelligence!, przeznaczonych do analizy i ochrony ruchu sieciowego i poczty elektronicznej, analizy treści, kontroli wycieku treści, zarządzania tożsamością, silnego przemysłowego szyfrowania, składania oraz weryfikacji podpisów elektronicznych. Systemy te wykorzystywane są lub były przez kilka milionów użytkowników w 27 krajach. Korzystają z niego globalne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje administracji publicznej, m.in.: Ministerstwo Obrony Niemiec, Departament Bezpieczeństwa Australii, Raytheon Systems, Rolls Royce Marine, Australian Bureau of Statistics, Policja w Wielkiej Brytanii i w Polsce, NASK, Mattel, Formula One Management, Hyundai Cars, Nordea Bank i wiele innych.

Od 2013 r. we Free Construction, jako partner i CTO nadzoruje produkcję innowacyjnych systemów oferujących rozwiązania czasu rzeczywistego, w tym m.in. wykorzystujących metody i technologie z obszaru sztucznej inteligencji.

Od 2015 r. prezes zarządu AiSECLAB - spółki dedykowanej do opracowywania, budowy i wdrażania nowych, inteligentnych systemów ochrony danych i repozytoriów dokumentów, gdzie stworzył nowatorską, multidyscyplinarną, platformę AiPLATFORM™ do monitorowania oraz ochrony danych cyfrowych w przedsiębiorstwach i instytucjach, wykorzystującą techniki głębokiego uczenia, rozpoznawania obrazów i wideo (Computer Vision), przetwarzania języka naturalnego (NLP), analizy statystycznej, analizy behawioralnej i inne algorytmy sztucznej inteligencji.

Marcin Piołun-Noyszewski jest także autorem publikacji naukowych, w tym: „Porównanie wybranych metod statystycznych i metod sztucznej inteligencji do przewidywania zdarzeń w oprogramowaniu zabezpieczającym systemy przechowywania dokumentów cyfrowych, w tym systemy klasy Enterprise Content Management” (Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu”, Taksonomia 29) i „Automatyczne wykrywanie zagrożeń w systemach teleinformatycznych za pomocą metod Data Mining” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Maciej Szymkowski

Główny specjalista – programista, projektant i data scientist w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Agnieszka Wilczek

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego nadzorująca Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, zarządza złożoną organizacją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem robotów software’owych. Od 17 lat związana z branżą IT. Posiadająca doświadczenie w zarządzaniu złożoną organizacją, zarządzaniu projektami, budowie Data Center, budowie systemów informatycznych oraz automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Justyna Wilczyńska - Baraniak

Adwokat; lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law

Partner EY, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law, adwokat. Doradza w wielojurysdykcyjnych projektach chmurowych, 5 G, AI, a także w zakresie prawnych i regulacyjnych aspektach cyberbezpieczeństwa. Rekomendowana wielokrotnie przez Chambers Global, Chambers Europe, WTR 1000 oraz I AM Patent za doskonałą reprezentację klientów. Legal 500 EMEA (2022, 2023) rekomenduje Justynę oraz kierowany przez nią zespół w kategorii Technologie, Media, Telekomunikacja oraz Własność Intelektualna. Autorka licznych publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych m.in. ekspertyzy w zakresie identyfikacji barier legislacyjnych dla technologii 5G przygotowanej dla Instytutu Łączności i Ministerstwa Cyfryzacji, raportu Chambers Global Cybersecurity, Data Protection and Privacy Guides, raportu EY Law Compass II Chmura w sektorze finansowym i energetycznym. Mentorka w programie Fundacji Liderek Biznesu, Perspektywy Woman in Tech oraz InCredibles. Justyna wspiera działania edukacyjne w środowisku cyfrowym. W ramach EY zainicjowała i przeprowadziła wraz ze swoim zespołem oraz ELSA Poland cykle szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej i technologii. Justyna jest także twórcą i kierownikiem studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Biznesu, Prawa i Danych Osobowych.

Krzysztof Wróbel

Założyciel i CEO firmy Virbe; która współtworzyła awatara Łukasiewicza

Scroll to Top
deposit pulsa tanpa potongan bandarqq slot ovo slot777 pkv slot poker games hoki mpo play slot77 gacor bandarqq easy win mpo slot tergacor bandarqq login pkv slot poker qq slot pulsa slot77 mpo slot bandarqq hoki mix parlay pkv games online bandarqq dominoqq login bandarqq pkv games resmi id pro bandarqq poker qq dominoqq pkv pkv pkv bandarqq slot bri slot dana slot777 gacor mpo slot anti rungkat slot garansi bocoran slot jarwo slot depo 5k mpo slot gacor slot mpo id pro bandarqq slot 5k bonus new member slot indosat bandarqq dominoqq pkv slot pulsa 5000 bandarqq sbobet pkv games pkv games bandarqq pkv pkv games pkv pkv games pg soft pkv dominoqq mpo slot slot gacor pkv games pkv gacor 131 slot indosat dominoqq mpo slot pkv pkv games pkv dominoqq slot depo bonus slot slot dana slot77 dominoqq pkv hoki slot 4d pkv games mpo pkv slot deposit pulsa slot depo 10k parlay slot depo 5k slot indosat dominoqq pkv pkv games pkv pkv pkv pkv games dominoqq pkv bandarqq pkv games pkv pkv games pkv pkv games bandarqq pkv pkv games dominoqq pkv games depo 50 bonus 50 bandarqq pkv bandarqq dominoqq pkv games judi bola pg soft pkv bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games dominoqq pkv bandarqq pkv games pkv pkv games akun pro kamboja slot77 slot777 depo 25 bonus 25 slot dana slot garansi slot depo 5k bandarqq dominoqq slot online akun pro thailand pkv games bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq bandarqq pkv pkv games bandarqq dominoqq pkv pkv games pkv dominoqq pkv games pkv games bandarqq bandarqq dominoqq dominoqq pkv bandarqq dominoqq pkv games bandarqq dominoqq dominoqq pkv pkv pkv games pkv bandarqq dominoqq pkv games pkv pkv games bandarqq bandarqq mpo mpo play
pkv games judi parlay slot77 mpo pkv sbobet88 pkv games togel sgp mpo pkv games pkv bandarqq dominoqq pkv games dominoqq bandarqq sbobet judi bola slot gacor slot gacor bandarqq pkv pkv pkv pkv games bandarqq dominoqq pkv games pkv games bandarqq pkv games bandarqq bandarqq dominoqq pkv games slot pulsa judi parlay judi bola pkv games pkv games pkv games pkv games pkv games pkv games pkv games bandarqq pokerqq dominoqq pkv games slot gacor sbobet sbobet